1. Näin aloitat digiopastustoiminnan

Kohderyhmä tutuksi

Tutustutaan kohderyhmään kuuluvaan 70-vuotiaaseen Seija Senioriin. Seija on esimerkki Espoossa järjestetyn digiopastuksen kohderyhmästä.

Seija asuu kotonaan digitaidottoman miehensä kanssa. Seija joutuu hoitamaan digiasiat, sillä hänellä on hieman osaamista ammattinsa kautta. Käsitöitä ja jumppaa harrastava Seija tapasi säännöllisesti ystäviään, mutta jotkut ystävistä asuvat ulkomailla. Digissä voisi olla ratkaisu ystävien näkemiseen, samoin kuin moniin muihinkin asioihin, jotka Seija aiemmin hoiti paikan päällä.

Seijaa huolettaa, ettei hän voi kohta hoitaa asioitaan, koska digipalvelut ovat hänelle vieraita, mutta kynnys niiden kokeilemiseen on melko korkea. Seija ei tunne laitteitaan kunnolla, niihin liittyvät termit ovat vieraita, eikä hän hahmota, mitkä palvelut löytyvät diginä. Hänestä tuntuu, ettei voi oppia kaikkea uutta ja häntä pelottaa, että väärin paineleminen saattaa rikkoa laitteen – siksi on parempi pitäytyä vanhoissa tutuissa asioissa.

Seija voisi saada tiedon digiopastuksesta puskaradiosta, sanomalehdestä, harrasteryhmistä, aikuisten lastensa kautta tai kirjeitse esimerkiksi kuntatiedotteen ohessa. Hän käyttää myös jonkin verran Facebookia.

Kaikki lähtee yhteistyökumppanien etsimisestä

Digiopastusta voidaan järjestää missä tahansa. Olennaista on sopivien, omalla alueella toimivien yhteistyökumppanien löytäminen ja toiminnan järjestäminen yhteistuumin. Alkuun pääset seuraavilla askeleilla:

  1. Kaikki lähtee liikkeelle sopivien yhteistyökumppanien löytämisestä. Etsi tässä mallissa mukana olevia tahoja vastaavat toimijat paikkakunnaltasi.
  2. Ota yhteys kumppaneiden päättäviin tahoihin ja esittele toimintamalli ja siitä kumppanille koituvat hyödyt.
  3. Tutustu Espoon malliin paikan päällä. Kutsumme sinut (ja kumppanisi) mielellämme tutustumaan toimintatapaamme.
  4. Järjestä tutustumispäivä, jossa kumppanit voivat tutustua tarkemmin toisiinsa.
  5. Sopikaa keskinäisistä rooleista ja vastuista kumppaneiden kesken ja nimetkää yhteyshenkilöt kaikille kumppaneille.
  6. Kartoita digiopastusten potentiaaliset aiheet kumppaneidesi kanssa.
  7. Suunnitelkaa yhdessä ensimmäinen toimintakausi.

Tutustu seuraavaksi digiopastuksen kohderymään ja palvelun tuottajien rooleihin.

Asiantuntijoiden hankkiminen opastuksiin.
Tilojen varaaminen.
Markkinointimateriaalin suunnittelu ja jakelun organisointi.
Viestintä kumppanien ja muiden sidosryhmien välillä.
Senioripedagoginen näkökulma (esimerkiksi hiiret opastuksiin).
Opastajien rekrytointi tilaisuuksiin.

Koordinaattorina kansalaisopisto

Toiminnan koordinaattorina toimii Espoon mallissa kansalaisopisto.

» Kansalaisopisto on tunnettu toimija, jolla on hyvät verkostot toiminta-alueensa eri toimijoihin.

» Digiopastustoimintaa koordinoimalla kansalaisopisto voi tavoittaa kohderyhmiä, jotka muuten voisivat jäädä tavoittamatta. Digiopastustoiminta istuu myös hyvin kansalaisopiston sivistystehtävään.

» Kansalaisopistolla on vankka kokemus senioripedagogiikasta ja sitä kautta se tuntee kohderyhmänsä (Seija Seniori).

» Koordinaattorin roolissa kansalaisopisto pitää digiopastustoiminnan langat käsissään. Tätä varten on hyvä varata alkuun yksi vastuuhenkilö koordinointitehtävään.

» Koordinaattorin keskeisiin tehtäviin kuuluu toiminnan yleinen organisointi ja kokonaisuuden osasten yhteen kokoaminen.

Kumppanit: Kirjasto

» Kirjasto on kuntalaisten olohuone, johon on helppo tulla matalan kynnyksen yli myös niiden, jotka saattavat vierastaa kansalaisopistoa liian ”akateemisena”.

» Digiopastukset sopivat hyvin kirjastojen toimintaan, koska kirjastolain mukaan digituki kuuluu kirjastojen perustehtäviin.

» Kirjasto on digiopastusten yleisin tapahtumatila. Kirjasto ei pelkästään tarjoa tilaa, vaan on mukana myös monessa muussa:

Varaa ja tarjoaa tilat.
Lainaa läppäreitä tilaisuuteen osallistujille.
Markkinoi tilaisuuksia omissa kanavissaan potentiaalisille tilaisuuksiin osallistujille esimerkiksi infonäytöillä ja henkilökohtaisissa kohtaamisissa.
Tarjoaa henkilökuntaa tilaisuuksiin opastamaan osallistujat oikeaan paikkaan, järjestelyavuksi ja tarvittaessa myös ohjaamaan osallistujien työskentelyä tilaisuuksissa.
Kokeneina tiedonhakijoina kirjaston työntekijöillä on hyvät valmiudet digiopastuksiin osallistujien tukemiseen.

Kumppanit: 4H-yhdistys

» 4H-yhdistys edistää nuorten työelämävalmiuksia tuomalla digiopastuksiin opastajia eli Digihelppareita.

» Digiopastusten lisäksi 4H:n Digihelpparit voivat antaa digitukea asiakkaan kotona. Kotona voidaan harjoitella digiopastuksessa opittuja taitoja omalla koneella tai ratkoa käyttäjän omia kotikäyntiä vaativia pulmia (esim. printteri ei toimi). Osa senioreista ei pysty poistumaan kotoaan – silloin kotiin vietävä digituki on ainoa mahdollinen vaihtoehto.

» Kotiin vietävän digituen tarjoaa 4H:n työllistämät nuoret. Palvelu voidaan rahoittaa joko kunnan myöntämällä avustuksella tai asiakkaalta perittävällä maksulla.

» 4H kouluttaa nuoria Digihelppareiksi yhdessä muiden kumppaneiden kanssa. Yhteistyöllä saadaan hyvää näkemystä senioreita kiinnostavista aiheista ja heidän kohtaamiseen liittyvistä erityispiirteistä.

Kumppanit: Yhdistykset ja järjestöt

» Järjestö tai yhdistys (esim. Enter ry) tarjoaa vertaistukea senioreille.

» Digitukea antavan yhdistyksen vapaaehtoistoiset toimivat vertaisopastajina digiopastuksissa.

» Moni seniori ottaa avun digiasioissa vastaan vertaiseltaan. Senioreiden digiosaamista edistävä yhdistys on tällöin paras kumppani toiveen toteuttamiseen.

» Digitukea antavilla yhdistyksillä on hyvä tuntuma kohderyhmään. Heiltä voi saada hyvän näkemyksen siitä, millaisia aiheita digiopastuksissa kannattaa käsitellä.

» Yhdistyksen tai järjestön jäsenillä voi olla syvällistä, työelämässä hankittua asiantuntemusta digiopastusten aiheista – heitä kannattaa hyödyntää myös alustajina.

Kumppanit: Asiointipiste

» Kuntien asiointipisteet kohtaavat senioreita arjessa. Niiden perustehtäviin kuuluu kuntalaisten auttaminen sähköiseen asiointiin liittyvissä palveluissa.

» Asiointipisteillä on hyvä tuntuma senioreita askarruttaviin kysymyksiin. Heitä kannattaa hyödyntää digiopastusten aiheiden valinnassa.

» Asiointipisteiden henkilökunta voi olla mukana digiopastuksista tarjoamassa henkilökohtaista tukea. Samalla he saavat ajankohtaista tietoa käsiteltävistä aihepiireistä ja osaavat ratkoa asiakkaidensa ongelmia entistä paremmin.

» Asiointipisteillä seniorit voivat käydä kertaamassa digiopastuksissa opittua.

Asiointipisteen työntekijä, kädessään tablettitietokone. Tabletin ruudulla on ihmishahmo, jonka päällä on kysymysmerkki. Puhekuplassa tekstinä "Kohderyhmä?".

Apua kumppaneiden etsintään

Toiminnan käynnistämisessä tarvittavia kumppaneita löytyy lähes jokaiselta paikkakunnalta.